search

Szkolenie okresowe BHP dla PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

39,00 zł
Brutto
Ilość

 

Połączenie szyfrowane

 

Natychmiastowa wysyłka

 

Polityka zwrotów

Oferowane szkolenie okresowe BHP skierowane jest do PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,

b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy

Forma szkolenia: samokształcenie kierowane – wygodna forma online zapoznania się z materiałami w formie prezentacji wysyłanej w PDF na podany przez zainteresowanego adres email.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia okresowego BHP dla PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,

- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych) ,

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)

Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

  2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. z 1997 nr 129 poz.844, z późn. zm.)

  3. Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. z 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

500 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.