POLITYKA PRYWATNOŚCI

W polityce prywatności przedstawiamy w jaki sposób firma EBHP Paweł Olszak przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem naszego sklepu internetowego www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu przedstawionego na stronie www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl).

Polityka prywatności opisana została w pięciu częściach :

Część I. Informacje ogólne

Część II. Przetwarzanie danych osobowych.

Część III. Informacje o przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Część IV. Pliki cookies.

Część V. Zmiany w polityce prywatności

Część I. Informacje ogólne

 1. Definicje

Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osoba możliwa do zidentyfikowania jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np.: przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Przetwarzanie danych osobowych jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.

Administrator danych osobowych jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

Pozostałe pojęcia takie jak : Sprzedawca, Nabywca, oraz inne używane w niniejszej Polityce Prywatności zostały zdefiniowane w Regulaminie.

Podstawy prawne w zakresie polityki prywatności

Poza regulaminem i polityką przyjętą przez EBHP Paweł Olszak sposób przetwarzania Pana/Pani danych osobowych określają regulacje prawne m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli potocznie nazywane RODO.

Powyższe regulacje określają miedzy innymi Pana/Pani prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne EBHP Paweł Olszak związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych osobowych

EBHP Paweł Olszak z siedzibą w Czulicach128/1 , 32-010 Kocmyrzów-Luborzyca jest administratorem Pana/Pani danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.ebhszkolenia.pl. (https:// ebhpszkolenia.pl) lub w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Firma EBHP Paweł Olszak zbiera i przetwarza dane osobowe: nabywców oraz innych osób korzystających ze sklepu www.ebhszkolenia.pl. (https:// ebhpszkolenia.pl).

Firma EBHP Paweł Olszak może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 1. rejestracji indywidualnego Konta na stronie sklepu www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl)

 2. składania zamówień przy użyciu sklepu www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl)

 3. korzystania z konta założonego sklepu www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl)

 4. składania zapytań odnośnie sprzedawanych szkoleń przez sklep www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl)

 5. procesu od zakupu szkolenia do wysłania zaświadczenia/ karty

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez EBHP Paweł Olszak należą między innymi:

 1. imię i nazwisko

 2. data i miejsce urodzenia

 3. adres email

 4. dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;

 5. dane adresowe takie jak: adres zamieszkania lub adres korespondencyjny

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może skutkować nie ukończeniem szkolenia, gdyż dane są niezbędne do :

 • wystawienia zaświadczenia/karty o ukończonym szkoleniu bhp ,ppoż

 • wysyłki zaświadczenia/karty

 • realizacji procesu sprzedaży lub przekazania odpowiedzi na skierowane zapytania

Cel przetwarzania danych osobowych.

Umożliwienie korzystania ze sklepu internetowego oraz w celu realizacji umowy art.6 ust.1 lit. b RODO

Czas przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia Konta lub do czasu wycofania udzielonej przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie lub do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.

Miejsce przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Pana/Pani są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Część III. Informacje o przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Panu/Pani przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej.

Odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Pana/Pani dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

a) biuro księgowe

b) informatyk – firma wykonująca zadania w zakresie obsługi informatycznej strony www.ebhszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl)

c) przelewy24

d) BNP Paribas Bank Polska S.A.

e) inne podmioty i osoby trzecie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji szkoleń

f) dostawcy usług pocztowych

g) dostawcy usług kurierskich

h) osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierających naszą bieżącą działalność

Realizacja praw

Pan/Pani może zwrócić się z określonym żądaniem do EBHP Paweł Olszak kontaktując się bezpośrednio z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt. Po wpłynięciu żądania i ewentualnej weryfikacji tożsamości podejmiemy w związku z żądaniem odpowiednie działania. Zgodnie z prawem otrzyma Pan/Pani od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Pana/Pani żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prośba dotyczy kilku żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejny miesiąc. W takim wypadku zostanie Pan/Pani poinformowany/a o przedłużeniu terminu.

 

Prawo dostępu do danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i zwrócenie się do EBHP Paweł Olszak z pytaniami dotyczącymi:

 1. potwierdzenia, czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe;

 2. celów przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;

 3. kategorii Pana/Pani danych osobowych;

 4. informacji o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych;

 5. informacji o planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych osobowych;

 6. informacji o źródłach Pana/Pani danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Pana/Pani;

 7. informacji o przysługujących prawach związanych ze swoimi danymi osobowymi;

Prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o kopię swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Prawo do sprostowania danych

Prawo do żądania korekty swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych ma Pan/Pani prawo do żądania ich uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych

Pan/Pani ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w niektórych przypadkach między innymi: jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane; nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania . Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych EBHP Paweł Olszak (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem obowiązków podatkowych, obowiązkowych rejestrów zaświadczeń/kart szkoleń BHP).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do żądania „ograniczania przetwarzania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach np.: kwestionowania prawidłowości danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności, „ograniczanie przetwarzania” danych polega na tym, że EBHP Paweł Olszak będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Pana/Pani dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

Prawo do sprzeciwu

Panu/Pani przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw można wnieść z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo Pana/Pani do żądania od EBHP Paweł Olszak wydania swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu. Prawo Pana/Pani do przesłania tych danych innemu administratorowi danych. Prawo Pana/Pani do żądania od EBHP Paweł Olszak przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Prawo do cofnięcia zgody

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce kontakt. Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że EBHP Paweł Olszak nie będzie mógł realizować dla Pana/Pani usług, których podstawą była Pana/Pani zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

Panu/Pani przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

IV. Pliki cookies

Pliki cookies ( „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym korzystającego (w tym Nabywcy) ze strony www.ebhpszkolenia.pl ((https:// ebhpszkolenia.pl). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym korzystającego ze strony www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) . W takim wypadku korzystający ze strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu korzystającego ze strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W jakim celu www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) wykorzystuje pliki cookies?

EBHP Paweł Olszak wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

 1. utrzymywania informacji o produktach dodanych przez Nabywcę do „koszyka”,

 2. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji korzystającego ze strony oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie korzystającego ze strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 3. utrzymania sesji korzystającego ze strony (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

Rodzaje plików cookies

Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku cookies.

Zarządzanie zgodami na korzystanie z plików cookies.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym korzystającego ze strony. Korzystający ze strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu korzystającego ze strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Wycofanie przez Pana/Pani zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcji strony.

V. Zmiany w polityce prywatności.

EBHP Paweł Olszak może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Nabywców poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności na stronie www.ebhszkolenia.pl. (https:// ebhpszkolenia.pl).

W związku z tym zalecane jest, aby Nabywcy szkoleń sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Nabywca nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania ze sklepu internetowego www.ebhszkolenia.pl. (https:// ebhpszkolenia.pl) oraz przesłać na adres mailowy ehomer@wp.pl stosowną informację w celu usunięcia danych.

Kontakt

Pan/Pani może skontaktować się z EBHP Paweł Olszak za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych email: ehomer@wp.pl, adres korespondencyjny: Czulice 128/1, 32-010 Kocmyrzów-Luborzyca.