Regulamin korzystania z zakupu szkoleń przy wykorzystaniu sklepu internetowego

§1

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl)

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

SPRZEDAWCA

Wyłącznym właścicielem sklepu internetowego www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) jest firma EBHP Paweł Olszak NIP: 7122425891, REGON: 060245048, email: ehomer@wp.pl z siedzibą w Czulicach 128/1, 32-010 Kocmyrzów-Luborzyca.

SZKOLENIA BHP i PPOŻ
Sklep internetowy znajduje się pod adresem www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) umożliwiający zakup szkoleń bhp i ppoż .

NABYWCA

Pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonujące zamówień w sklepie www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl). W rozumieniu Regulaminu jest to każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z usług Sklepu internetowego.

ZAŚWADCZENIE
Pisemne zaświadczenie, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, potwierdzające ukończenie przez Nabywcę z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pod pojęciem zaświadczenia rozumie się również zaświadczenie wydawane po ukończeniu szkolenia PPOŻ.

KARTA

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Nabywca otrzymuje Kartę wypełnioną w I części (instruktaż ogólny) po ukończeniu szkolenia wstępnego-instruktaż ogólny z wynikiem pozytywnym.

PREZENTACJA

Pod pojęciem prezentacja rozumie się Szkolenie bhp (okresowe lub wstępne- instruktaż ogólny) lub szkolenie PPOŻ w formie prezentacji opracowanej zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

 §2

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO

Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego treści.

 1. Akceptacja przez Nabywcę postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

 2. Podstawowym warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest posiadanie aktywnego konta e-mail oraz założenia Konta na stronie sklepu.

 3. Nabywca powinien również mieć dostęp do komputera
  z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką www z możliwością zapisu plików cookies oraz dodatkowych programów, które będą niezbędne do odtwarzania prezentacji.

 4. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikającej z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Nabywcy, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Nabywcy.

§ 4

ZAMÓWIENIE SZKOLENIA

Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga zarejestrowania konta przez Nabywcę. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Nabywcę jest równoznaczne ze złożeniem przez Nabywcę oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Nabywca jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Nabywca ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Nabywcy. Założenie konta następuje poprzez złożenie zamówienia i jest bezpłatne. Nabywca zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak login, hasło. Konta Nabywców, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień.

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) Wszystkie informacje niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia znajdują się na stronie www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl). 

Szkolenia BHP okresowe, wstępne (instruktaż ogólny), PPOŻ są przesyłane w postaci prezentacji (plik pdf) na podany przez Nabywcę adres email po uprzednim opłaceniu pełnej należności w sposób wybrany przez Nabywcę. Możliwymi sposobami płatności są: przelew bankowy na nr rachunku bankowego:

41 1600 1462 1081 8638 4000 0001, płatność systemem Przelewy 24. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Nabywcą, a Sprzedającym umowy w formie elektronicznej sprzedaży wybranego szkolenia zgodnie z opisem na stronie www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) oraz postanowieniami Regulaminu. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Sprzedającego lub za porozumieniem stron.

Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Nabywcę, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od firmy EBHP Paweł Olszak wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

EGZAMIN/TEST

Użytkownik wraz ze szkoleniem w formie prezentacji otrzymuje test w formie 10 pytań jednokrotnego wyboru.

Warunkiem ukończenia szkolenia okresowego, wstępnego (instruktaż-ogólny) BHP i tym samym uzyskania Zaświadczenia/Karty jest udzielenie 60% poprawnych odpowiedzi. Nabywca przed przystąpieniem do egzaminu/testu/ musi podać swoje dane tj. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia na email sprzedawcy: ehomer@wp.pl, które to dane są niezbędne do wystawienia Zaświadczenia/Karty. Egzamin w formie testu jest nieograniczony czasowo. Test można rozwiązywać wielokrotnie, a przy jego rozwiązywaniu skorzystać można z przykładowych pytań i odpowiedzi umieszczonych na stronie www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) w zakładce Test przykładowe pytania i odpowiedzi.

ZAŚWIADCZENIA/KARTY

Zaświadczenie/Karta potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego/ wstępnego(instruktaż ogólny) BHP wystawiane jest wyłącznie Nabywcy, który pozytywnie ukończył szkolenie BHP (zdał pozytywnie test). Zaświadczenie/Karta jest wysyłane po pozytywnym ukończeniu szkolenia – zdanie pozytywne testu. Przesłanie jednorazowe Zaświadczenia/Karty o ukończeniu szkolenia na wskazany adres Nabywcy jest bezpłatne. Koszt wysłania kolejnego egzemplarza Zaświadczenia/ Karty ponosi Nabywca.

§5

PŁATNOŚCI

 1. Cena podana jest w PLN (złotych), przy każdym szkoleniu na stronie www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) i zawiera: wysyłkę szkolenia w formie prezentacji (w pliku PDF) przesyłanego drogą email oraz opłatę za jednorazową przesyłkę zaświadczenia lub karty przez Pocztę Polską.

 2. Nabywca powinien wysłać wiadomość email na adres ehomer@wp.pl z prośbą o przesłanie zaświadczenia/karty wraz z adresem dostawy. Na szkolenia Sprzedawca wystawia faktury (zwolnione podmiotowo) przesyłane wraz z zaświadczeniem lub kartą drogą pocztową. W celu otrzymania faktury należy podać dane do faktury w mailu. 

 3. Forma płatności: Przelew bankowy, Przelewy 24. Płatność jest uznawana za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność. W przypadku nie wykonania wszystkich zadań z powodów leżących po stronie Nabywcy wpłata za szkolenie nie jest zwracana.

§ 6


UPRAWNIENIA NABYWCY

Nabywcy przysługuje prawo do:
a) otrzymania szkolenia drogą email w formie prezentacji (PDF) po uprzedniej opłacie szkolenia wg cen podanych na stronie www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) .

Nabywca zobowiązany jest do:
a) samodzielnego zapoznania się z materiałami zawartymi w prezentacji
b) przestrzegania postanowień regulaminu.

Nabywca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach szkolenia stanowią wyłączną własność intelektualną Sprzedawcy oraz właściciela praw autorskich i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Nabywca zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie rozpowszechniać ich oraz nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy. Ponadto Nabywca może drukować, pobierać i zapisywać materiały do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu Sprzedawca może dochodzić od Nabywcy odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

 

§ 7


UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych treści, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęte są szkolenia.

Sprzedawca ma obowiązek rzetelnego wykonania świadczenia opisanego w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Nabywcy.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Nabywcy bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Nabywcy jest zagrożone ( np.: podejrzenie włamania się na Konto Nabywcy). Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Nabywcy, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Nabywcę. W takim wypadku Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Nabywcy do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Nabywcy do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Nabywcę w terminie 3 dni, Sprzedawca ma prawo usunąć Konto Nabywcy ze skutkiem natychmiastowym. W skutek usunięcia Konta Nabywcy przez Sprzedawcę Nabywca traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na stronie sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności tj.: w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

§ 8


PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do całości lub części sklepu internetowego www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) , wszelkich elementów graficznych oraz układu stron są zastrzeżone. Strona www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) oraz jej elementy są chronione przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z późn.zm.).

 2. Żadna część strony nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych lub w inny sposób modyfikowana, bez uprzedniej zgody pisemnej Sprzedającego. Nabywca nie może kopiować, udostępniać osobom trzecim ani rozpowszechniać żadnych materiałów szkolenia udostępnianych przez Sprzedającego.

§ 9 


Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Nabywców jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Nabywca podając Sprzedawcy przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Nabywca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Sklep internetowy www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) .

§ 10


REKLAMACJA

Reklamacja składana przez Nabywcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail osoby składającej reklamację, rodzaj szkolenia, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji , okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamację należy przesłać drogą pisemną na adres Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili jej zaistnienia. Reklamacje złożone po wskazanym terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, składając oświadczenie na adres email podany w niniejszym Regulaminie. Prawo odstąpienia nie przysługuje po rozpoczęciu świadczenia usługi. Nabywca akceptując regulamin zgadza się, że po rozpoczęciu świadczenia usługi utraci prawo do odstąpienia od umowy i że został o tym poinformowany w sposób zrozumiały.

 § 11


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Nabywcę wynikające z niewłaściwego korzystania ze szkolenia, strony internetowej lub niemożności skorzystania z niego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jak również zmian w ofercie na stronie www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) bez uprzedzenia. Wszelkie dokonane zmiany obowiązują od daty ich publikacji na stronie www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian zarówno do regulaminu jak i oferty są realizowane w oparciu o zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 23.04.2021 roku.

Nabywca oświadcza, że regulamin został mu doręczony i że zapoznał się z regulaminem przed zawarciem umowy.

Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym www.ebhpszkolenia.pl (https:// ebhpszkolenia.pl) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 

Zarejestrowanie się w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę EBHP Paweł Olszak danych osobowych zawartych w zamówieniu.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w „Polityce Prywatności” .