TEST SZKOLENIE BHP IMIĘ I NAZWISKO……………………………….

1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są zawarte w Kodeksie Pracy w dziale

a) II

b) IV

c) X

2. Zgodnie z kodeksem pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy:

a) do której wykonywania nie posiada on minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku

b) do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji ,potrzebnych umiejętności,

dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP

c) do której wykonywania nie posiada on podstawowej znajomości zasad BHP

3. Kobiety w ciąży w godzinach nadliczbowych:

a) wolno zatrudniać

b) zatrudniać za zgodą pracownicy

c) nie wolno zatrudniać

4. Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba

a) która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

b) która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat

c) która ukończyła 14 lat, a nie przekroczyła 18 lat

5. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku

z pracą, wywołane:

a) przyczyną wewnętrzną

b) przyczyną zewnętrzną

c) żadne z powyższych

6. Do niebezpiecznych i szkodliwych czynników chemicznych występujących w procesie pracy zaliczamy

czynniki:

a)grzyby

b)obciążenie emocjonalne

c)czynniki rakotwórcze

7. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi

nie powinna być mniejsza niż :

a) 40%.

b) 30%

c) 20%

8. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, w pomieszczeniach

biurowych temperatura nie może być niższa niż:

a) 16°C

b) 18 °C

c)20 °C

9. Przechowywanie materiałów niebezpiecznych w pojemnikach i opakowaniach służących do środków

spożywczych jest :

a) niedopuszczalne.

b) dopuszczalne

c)dopuszczalne przy zachowaniu ostrożności

10. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom: łączenie przemienne pracy związanej z obsługą

monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w

innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora

ekranowego lub przerwę wliczana do czasu pracy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora

ekranowego:

a) Co najmniej 5-minutowa

b) Co najmniej 10-minutowa

c) Co najmniej 15 minutowa