search

Szkolenie okresowe BHP dla PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

129,00 zł
Brutto
Ilość

 

Połączenie szyfrowane

 

Natychmiastowa wysyłka

 

Polityka zwrotów

Oferowane szkolenie okresowe BHP skierowane jest do PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Forma szkolenia: samokształcenie kierowane – wygodna forma online zapoznania się z materiałami w formie prezentacji w PDF wysyłanej na podany przez zainteresowanego adres email.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia okresowego BHP dla PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne,

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

- urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,

- urządzenia zabezpieczające,

- środki ochrony indywidualnej

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

Nowoczesne metody pracy służby bhp

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

  2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. z 1997 nr 129 poz.844, z późn. zm.)

  3. Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. z 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

499 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.