search

Pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

39,00 zł
Brutto
Ilość

 

Połączenie szyfrowane

 

Natychmiastowa wysyłka

 

Polityka zwrotów

Oferowane szkolenie okresowe BHP online skierowane jest do Pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Forma szkolenia: samokształcenie kierowane – wygodna forma online zapoznania się z materiałami w formie prezentacji w PDF wysyłanej na podany przez zainteresowanego adres email.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia okresowego BHP dla Pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, urządzenia biurowe i inne urządzenia wykorzystywane na stanowiskach pracy

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

  2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. z 1997 nr 129 poz.844, z późn. zm.)

  3. Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. z 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

494 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.